SBO nieuwHessen past jou!

De speciale basisschool nieuwHessen is de enige speciale basisschool onder het bestuur van Accent.
De school is een school voor speciaal basisonderwijs, bedoeld voor kinderen die zich op de basisschool onvoldoende kunnen ontwikkelen. Een didactisch aanbod op maat binnen een veilig pedagogisch klimaat is kenmerkend voor de speciale basisschool.
De school werkt nauw samen met de basisscholen in het samenwerkingsverband en heeft een regiofunctie. De kinderen die de school bezoeken, hebben een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig. Een rustige, overzichtelijke omgeving is kenmerkend voor de school. De omgang met de kinderen is duidelijk en warm. Het onderwijs is vraaggestuurd. De onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind staat centraal. De school werkt nauw samen met de ouders van de kinderen en met de hulpverlenende instanties.

“Tijden veranderen….”

dinsdag 19 januari 2016

Al enige jaren wordt er binnen onze school kritisch gekeken naar het hanteren van de schooltijden. Ouders zijn hier meerdere malen over bevraagd en in de ouderenquête van 2 jaar geleden heeft een groot deel van de ouders zich al positief uitgesproken over de mogelijkheid om ook op nieuwHessen over te stappen naar het vijf-gelijke-schooldagen-model. Ook het team van nieuwHessen heeft destijds al positief gestemd.  

 

Om niet over één nacht ijs te gaan hebben is er in oktober- november j.l. nog een peiling geweest onder ouders en team. Bij deze laatste peiling kwam naar voren dat er voor zowel ouders als personeel geen belemmering ligt om over te gaan op het vijf-gelijke-schooldagen-model. 

 

Er heerst over het algemeen een hoge mate van tevredenheid rond de huidige schooltijden, maar veel ouders noemen de aansluiting op de andere scholen in de regio als een belangrijk aandachtspunt. Het schoolteam ziet juist kansen in de langere middag waarin zij meer tijd kunnen besteden aan collegiaal leren en voorbereiden en evalueren van het onderwijs.  

 

Vanuit het gelopen traject met bijbehorende resultaten heeft de directie in december 2015 een verzoek tot instemming neergelegd bij de medezeggenschapsraad, om vanaf het schooljaar 2016-2017 over te gaan op het vijf-gelijke-schooldagen-model. De medezeggenschapsraad heeft hier zorgvuldig naar gekeken en hun instemming verleend. 


Concreet betekent dit dat de schooltijden op SBO nieuwHessen vanaf 1 augustus 2016 gaan wijzigen naar 5 gelijke schooldagen van 08.45 uur – 14.15 uur voor alle kinderen. De inloop start dagelijks om 08.30 uur.
 

 

Wij verwachten u tijdig en voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u echter nog vragen hebben dan verzoeken wij u om deze kenbaar te maken bij meester Geert of meester Jeroen.  


Sinterklaas op nieuwHessen

vrijdag 4 december 2015

Vrijdag 4 december heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan onze school. Dit jaar kwam Sinterklaas in een cabriolet aan en had vier pieten meegenomen! Voor de foto's kunt u terecht in de daarvoor bestemde map.


Schoolreisje groep D,E,F naar het Dolfinarium

dinsdag 29 september 2015

Donderdag 24 september zijn groep D, E en F op schoolreisje geweest. Dit jaar hebben we een bezoek gebracht aan het Dolfinarium. Het was een gezellige en geslaagde dag! Voor de foto's verwijzen wij u naar de daarvoor bestemde map.


Groep D: natuurles onderwaterdiertjes

woensdag 9 september 2015

Woensdag 9 september heeft groep D een natuurles over onderwaterdiertjes gekregen van NME. Bij een mooie kikkerpoel op de Haart hebben de kinderen met schepnetjes, vergrootglazen en zoekkaarten onderzocht welke diertjes er in het water leven. Een zeer geslaagde les! Voor foto's verwijzen we u graag naar de daarvoor bestemde map op de site.


We zijn weer begonnen!

maandag 24 augustus 2015

Vandaag (maandag 24 augustus) zijn we weer gestart met een nieuw schooljaar. We wensen alle leerlingen natuurlijk een leuk en leerzaam jaar toe!


Gearchiveerd nieuws
  

Deze school is onderdeel van

www.accentscholengroep.nl

Contactgegevens:

Speciale basisschool nieuwHessen


Adres:
Hessenweg 4
7121 MG
Aalten


E-mail:

info@nieuwhessen.nl

Telefoon:
0543-473214

IMG_8625